regulamin konkursu „EKO MURAL”

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA MURAL ARTYSTYCZNY

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „EKO Mural” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest spółka Lafarge Cement spółka akcyjna z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000062569, NIP: 5261060765, REGON: 011843520, o kapitale zakładowym w wysokości 811 329 500 zł opłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, w imieniu i na rzecz Organizatora, wykona spółka Perfectto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19/133, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000501606, NIP: 5213667943, REGON: 147145859, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, zwana dalej „Perfectto”.

3. Niniejszy Konkurs jest prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin") i podlega prawu polskiemu. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Treść Regulaminu dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.projektmural.pl.

5. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpocznie się w dniu 26.07.2022 r. i będzie trwał do 20.08.2022 r. do godz. 17.30.

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540)

7. Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:

 1. a) „Projekt” – sporządzona przez Uczestnika zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie praca konkursowa stanowiąca projekt muralu;
 2. b) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki wynikające z § 3 ust. 1, która zaakceptowała zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie;
 3. c) „Zgłoszenie” – zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez przesłanie karty Zgłoszenia wraz z projektem na adres udostępniony przez Organizatora;

9. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Wysłanie Zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wysyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień wynikających z Regulaminu.

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Perfectto oraz spółki Geocycle Polska Sp. z o.o. (KRS: 0000314461), osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, ich osoby najbliższe (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

11. Ze zgłoszonych do Konkursu Projektów, wyłoniony zostanie 1 (jeden) zwycięski Projekt, na podstawie którego zostanie wykonany mural.

§ 2.
PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu muralu.

2. Projekt swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu dbałości o środowisko przez Organizatora oraz spółkę Geocycle Polska sp. z o.o., z którą Organizator współpracuje w zakresie prowadzonej działalności. Współpraca ta jest dowodem na to, że przemysł może funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a poprawna segregacja to pierwszy krok w procesie przetwarzania odpadów. Dzięki takim firmom jak Geocycle Polska sp. z o.o. i Lafarge Cement S.A. odpady nie trafiają do lasów i na nielegalne wysypiska, lecz są używane do produkcji energii. Projekt powinien skłaniać do dyskusji, wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat otaczającego go środowiska. Jednym z celów Konkursu jest promocja i wsparcie artystów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym studentów i absolwentów uczelni artystycznych położonych w województwie kujawsko-pomorskim. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

3. Mural zrealizowany zostanie na ścianie budynku Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, Lafarge-Cementownia Kujawy w Bielawach (88-192 Piechcin).

4. Wymiary ściany budynku:
Szerokość – 15 m.
Wysokość w szczycie – 14 m.
Wysokość w niższej części – 8 m.

5. Mural zostanie zrealizowany przez wybranego przez Organizatora wykonawcę. Uczestnik, którego Projekt został wybrany do realizacji nie ma wpływu na wybór tego wykonawcy i nie może składać w tym zakresie zastrzeżeń.

6. Wybrany Projekt oraz dokumentacja fotograficzna powstającego oraz gotowego muralu wykonanego na podstawie wygranego Projektu mogą być rozpowszechniane w Internecie: na stronie internetowej, mediach społecznościowych Organizatora oraz Geocycle Polska sp. z o.o, a także w ich materiałach drukowanych, promocyjnych i innych nośnikach reklamy i informacji. Organizator zastrzega, że może zgłaszać wykonany mural do konkursów.

§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne będące:

 1. a) studentami lub absolwentami uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych uczelni na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lub
 2. b) artystami bądź plastykami zamieszkującymi teren województwa kujawsko-pomorskiego lub których Projekt realizował będzie oczekiwania Organizatora określone w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności w zakresie odniesienia do lokalnego charakteru projektu muralu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w Regulaminie Zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 wraz z Projektem spełniającym wymagania określone Regulaminem.

3. Zgłaszany do Konkursu Projekt powinien spełniać następujące wymagania:

 1. a) swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu dbałości o środowisko przez Organizatora oraz spółkę Geocycle Polska sp. z o.o.,
 2. b) skłaniać do dyskusji, wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat otaczającego go środowiska,
 3. c) być własnego autorstwa Uczestnika,
 4. d) być wyłączną własnością Uczestnika i nie naruszać praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa,
 5. e) być nowym, oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym dziełem.

4. Uczestnik składa w treści Zgłoszenia, oświadczenie o:

 1. a) spełnieniu przez Uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,
 2. b) własnym autorstwie zgłaszanego Projektu oraz że przesłany Projekt stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także że przygotowany Projekt jest nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany,
 3. c) akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu wzięcia udziału w Konkursie i przeprowadzeniu Konkursu oraz w razie wygranej, w celu umożliwienia kontaktu ze zwycięzcą, zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz upublicznienia imienia i nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora oraz mediach społecznościowych Organizatora, a także przyznania nagrody,
 4. d) o zobowiązaniu się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu na Organizatora w przypadku wygrania Konkursu.

§ 4.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2022 r. do godz. 23.59 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@projektmural.pl Projekt wraz ze Zgłoszeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

2. Projekt wraz ze Zgłoszeniem, należy przesłać na adres, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umieszczając w tytule wiadomości swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem „konkurs na EKO MURAL”. Zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i załączone do wiadomości w formie skanu.

3. Projekt powinien zostać dostarczony w formacie .pdf, .jpg lub .png o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

4. Terminem zgłoszenia Projektu do Konkursu jest data wpływu wiadomości wraz z Projektem i Zgłoszeniem na skrzynkę odbiorczą adresu: konkurs@projektmural.pl.

5. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

§ 5.
ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO KONKURSU

1. Projekt może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic – jednak nie zawierający elementów fotorealistycznych i 3D) z użyciem dozwolonej i opisanej palety kolorów i znaków, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie. Uczestnik powinien przy sporządzaniu Projektu uwzględnić specyfikę wykonywania murali i zadbać o łatwość powielenia Projektu do formy muralu.

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie są wykorzystywane przez żaden inny podmiot (gospodarczy, pozarządowy, prywatny itp.).

3. Uczestnik, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów wynikających z Regulaminu, nie dostarczy Zgłoszenia, złoży fałszywe oświadczenia ujęte w Zgłoszeniu lub poda nieprawdziwe informacje lub dane zostanie wykluczony z udziału w Konkursie, a jego Projekt nie będzie mógł zostać nagrodzony.

4. Uczestnik, którego Projekt zostanie wybrany do realizacji zawiera z Organizatorem umowę przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu. Jeżeli w ustalonym terminie Uczestnik nie podpisze umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do Projektu, Uczestnik oraz jego Projekt zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie zostanie przyznana nagroda.

5. Zgłoszone do Konkursu Projekty nie podlegają zwrotowi.

6. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania autorstwa zgłoszonego Projektu lub naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

7. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania oraz nadsyłania Projektów.

8. Uczestnik, którego Projekt został wybrany do realizacji nie ponosi kosztów wykonania muralu.

§ 6.
ZASADY PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

1. Pod głosowanie zostaną poddane projekty, które spełnią wszystkie kryteria ustanowione niniejszym regulaminem.

2. 2. Sprawdzenie zgodności projektów z kryteriami dokona komisja w składzie:
Mateusz Piotrowski – Lafarge Polska, Marta Cendrowska – Geocycle Polska, Paweł Lisowski – Ecoevolution.org, Magdalena Juzwuk – Perfectto Sp. z o.o.

3. Głosowanie nad wyborem zwycięskiego Projektu jest tajne. Głosowanie przeprowadzane jest w formie formularza przygotowanego przez Organizatora na wewnętrznie zabezpieczonej platformie Google.

4. Głos można oddawać na platformie tylko raz na wybrany Projekt.

5. W przypadku zaobserwowanych nadużyć, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania głosów oddanych w sposób niezgodny z Regulaminem.

6. Wyniki głosowania zostaną podliczone przez Organizatora oraz Perfectto i zatwierdzone przez komisję konkursową (powołaną przez Organizatora w celu wyłonienia laureatów Konkursu).

7. Tytuł zwycięzcy otrzyma ten Uczestnik, którego Projekt uzyska w okresie trwania Głosowania największą liczbę głosów.

8. Głosowanie trwa od dnia 21.08.2022 r. od godziny 11:00:00 do dnia 31.08.2022 r., do godziny 23:59:59.

9. Organizator ma prawo, z ważnych przyczyn, zmienić termin oddawania głosów, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.projektmural.pl oraz poprzez media społecznościowe.

10. Imię i nazwisko zwycięzcy oraz ilość oddanych na niego głosów zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Organizatora: www.projektmural.pl najpóźniej do dnia 2.09.2022 r.

11. Organizator nie ma obowiązku podawania ilości głosów oddanych na inne projekty.

12. Oddanie głosu na platformie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż głosujący akceptuje postanowienia Regulaminu.

13. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowania.

14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych oraz działania siły wyższej.

15. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu głosowania w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej www.projektmural.pl.

§ 7.
WYGRANA

1. Organizator zastrzega prawo do wyboru 1 (jednego) zwycięskiego Projektu, do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do nierozstrzygania Konkursu.

2. Laureat, tj. autor zwycięskiego Projektu otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto („Nagroda”) pomniejszoną o należny od wygranej podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U.2010.51.307 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Warunkiem odbioru Nagrody przez zwycięzcę Konkursu jest zawarcie przez Niego umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Projektu z Organizatorem.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty e-mail na numer telefonu i adres e-mail zwycięzcy podany z Zgłoszeniu.

5. Wypłata Nagrody nastąpi w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Projektu.

6. Jeżeli Organizator nie będzie mógł skontaktować się z laureatem Konkursu w jakikolwiek sposób przez okres 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej bądź w braku zawarcia w określonym terminie przez zwycięzcę Konkursu umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Projektu, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego rozstrzygnięcia lub nierozstrzygania Konkursu.

§ 8.
PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator zawrze ze zwycięzcą Konkursu umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Projektu na zasadach określonych w tej umowie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w projekcie umowy, które to zmiany będą podyktowane odrębnymi ustaleniami stron umowy, zmianami w przepisach prawa bądź zmianą okoliczności.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zwycięskiego Projektu w realizacji muralu oraz do odstąpienia od realizacji muralu. Brak wykorzystania Projektu nie stanowi automatycznego powrotu praw autorskich do zwycięskiego Projektu do jego twórcy.

3. Zgłaszane Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich. Projekty powinny być wolne od jakichkolwiek wad prawnych. W przypadku wykorzystania w Projekcie zgłoszonym do Konkursu elementów prac osób trzecich, należy do Zgłoszenia dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę tej osoby na wykorzystanie pracy w Projekcie Uczestnika oraz zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych.

4. W razie przyznania przez Organizatora dodatkowych wyróżnień, autorzy nagrodzonych Projektów wyrażają zgodę na prezentację Projektów na stronie internetowej www.projektmural.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 9.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. a) w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w szczególności:
  1. i. wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym przeprowadzenia i promocji konkursu, obsługi zgłoszeń, informowania o przebiegu oraz o wynikach, a także wyłonienia zwycięzcy oraz przyznawania nagród konkursowych, w tym informowania publiki o tożsamości laureatów,
  2. ii. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora,
  3. iii. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej
 2. b) wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w przypadku zaś uzyskania odpowiedniej zgody podstawą jest artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Przetwarzanie danych Uczestników do własnych celów reklamowych należy traktować jako uzasadniony interes.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, jako administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Administrator niniejszym informuje Państwa o prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

5. Odbiorcami podanych przez Państwa danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, instytucje finansowe realizujące transakcje, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach usług, w tym osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Konkursu, jak i podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, następcy prawni Administratora, użytkownicy strony internetowej Organizatora oraz osoby wchodzące na profile społecznościowe Organizatora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w następujący sposób:

 1. a) przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nim związanych,
 2. b) w przypadku zwycięzcy Konkursu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji konkursu i realizacji muralu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,
 3. c) w razie powstania roszczeń, dane Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku,
 4. d) do czasu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie, w jakim jego dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach Administratora,
 5. e) do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda została udzielona. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez Administratora przed jej wycofaniem,
 6. f) przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 7. g) w zakresie zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Administrator informuje jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażony został przez Uczestnika sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Żądanie dotyczące realizacji Państwa praw można zgłosić:

 1. a) w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, lub;
 2. b) drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.rafalska@lafarge.com

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika i jego Projektu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia bądź niestosowania się przez Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego stronie internetowej www.projektmural.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu, przerwania go lub nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania konkretnej przyczyny.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu, poinformowania Uczestnika o wygranej lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Perfectto. Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 501 741 845.

9. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Uczestnikiem jest:

 1. a) ze strony Organizatora: Marta Cendrowska
  tel. +48 502 786 134
 2. b) ze strony Perfectto: Magdalena Juzwuk
  tel. +48 501 741 845

Załączniki do Regulaminu:

 1. 1. Karta zgłoszenia do Konkursu
 2. 2. Projekt umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych